𝐂𝐡à𝐨 đó𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝐊𝐌 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡ó𝐭 𝐛ê𝐧 em. 𝐆𝐢ả𝐢 𝐛ó𝐧𝐠 đá 𝐥ớ𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐥ớ𝐧 𝐜𝐡𝐨 …

🌟𝐂𝐡à𝐨 đó𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝐊𝐌 đ𝐚𝐧𝐠 𝐡ó𝐭 𝐛ê𝐧 em.
🎁𝐆𝐢ả𝐢 𝐛ó𝐧𝐠 đá 𝐥ớ𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐥ớ𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠.
✿𝐂𝐡ỉ 𝟏 𝐯ò𝐧𝐠 á𝐩 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐜á𝐜 𝐠𝐚𝐦𝐞.
🎁𝐇𝐨à𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝟑 đơ𝐧 𝐜ượ𝐜 đầ𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐦ấ𝐲 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢ế𝐧
🎊𝐓𝐄𝐋𝐄 : @𝐕𝐀𝐍𝐃𝟕𝟗𝐁𝐄𝐓


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings